تامین هزینه مصالح کانال آب کشاورزی

تامین هزینه مصالح کانال آب کشاورزی

یکی از عمده فعالیت‌های مؤسسه خیریه الزهرا مشارکت در ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی در مناطق محروم کشور است. یکی از این پرژه‌ها تأمین هزینه مصالح کانال آب کشاورزی روستای زهاب نهبندان خراسان جنوبی بود. کانال آب ضمن جلوگیری از فرونشینی آب در زمین که درصد قابل توجهی دارد، باعث افزایش سرعت انتقال اب کشاورزی می‌گردد که امکان آبیاری زمین های بیشتری در دوردست را فراهم می آورد و در مجموع سطح اراضی زیر کشت روستا را افزایش می دهد.

به‌اشتراک‌گذاری: